Wielokrotnie zwracają się do nas spanikowani klienci – „dłużnicy”, którzy o prowadzonym przeciwko nim postępowaniu dowiedzieli się dopiero od komornika bądź od pracodawcy po zajęciu wynagrodzenia. Okazuje się, że bardzo często wierzyciel podaje w pozwie błędny adres.

Wówczas zadziała tzw. fikcja doręczenia. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, przesyłkę, która pomimo podwójnego awizowania nie została odebrana uważa się za doręczoną. Co w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli znalazłeś się w podanej sytuacji, przeczytaj nasz poradnik. Wyjaśniamy krok po kroku jak powinieneś postąpić.

KROK 1: ZBIERZ INFORMACJE

Na początek powinieneś zebrać jak najwięcej informacji dotyczących Twojej sprawy. W tym celu zwróć się do źródła, od którego dowiedziałeś się o postępowaniu, a więc do komornika. Większość niezbędnych informacji będzie widniało na piśmie, które otrzymałeś, przede wszystkim: na jakiej podstawie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, jeżeli jest to nakaz zapłaty to przez jaki sąd został wydany, jaka jest sygnatura sprawy i kiedy wydana została klauzula wykonalności. Mając sygnaturę akt sprawy możesz także zwrócić się do właściwego sądu, który uzupełni zdobyte dane (przede wszystkim na jaki adres wysłany został pozew).

KROK 2: ZAŻALENIE

Po zebraniu informacji, najwłaściwszym środkiem obrony jest wniesienie do sądu zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Wówczas, na złożenie zażalenia masz, zgodnie z art. 795 kpc, 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Elementy, które powinieneś zawrzeć w zażaleniu to:

  •  sygnatura sprawy
  • rodzaj zaskarżanego postanowienia
  • dowody na to, że adres, na który wysyłano korespondencję był adresem niewłaściwym bądź nieaktualnym w związku z czym nie doszło do skutecznego doręczenia (np. zaświadczenie o zameldowaniu pod innym adresem, rachunki i inna korespondencja adresowana na inny adres, kopia dowodu osobistego, zeznania świadków)
  •  wskazanie, że środek zaskarżenia został wniesiony w przewidzianym terminie 7-dniowym (napisz kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziałeś się o toczącym postępowaniu)
  • wniosek o ponowne doręczenie nakazu zapłaty na aktualny adres
  • koniecznie podaj swoje dane i aktualny adres

Pismo składa się do sądu, który wydał nakaz zapłaty i podlega opłacie w wysokości 30 zł. Jeżeli jednak postanowienie zostało wydane przez referendarza sądowego, wówczas składa się nie zażalenie a skargę na orzeczenie referendarza, treść jednak pozostaje bez zmian.

Jeżeli sąd przychyli się do Twojego wniosku wówczas uchylone zostanie postanowienie o klauzuli wykonalności i ponownie otrzymasz nakaz zapłaty, już na właściwy adres

KROK 3: SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY I UMORZENIE EKGZEKUCJI

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, wówczas przysługuje Ci 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Po jego pomyślnym rozpatrzeniu przez sąd, nakaz zapłaty utraci moc, a tym samym postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Pamiętaj jednak, że do umorzenia dojdzie tylko wtedy, gdy sam zgłosisz komornikowi, iż nakaz zapłaty utracił moc.

Jak zatem zauważyłeś, fakt, że dowiedziałeś się o toczącym się przeciwko Tobie postępowaniu egzekucyjnym znacznie później aniżeli powinieneś nie jest jeszcze powodem do paniki. Jako ewentualny dłużnik nie jesteś pozbawiony środków obrony swoich praw. Ważne jest, aby działać sprawnie w ściśle określony sposób i przede wszystkim w wyznaczonych terminach. Co istotne, opisana sytuacja ma miejsce tylko wówczas, gdy nie otrzymałeś korespondencji, ponieważ nie zamieszkujesz pod adresem, na który została ona wysłana.

Jeżeli nie miałeś możliwości zapoznania się z przesyłką, ponieważ tymczasowo przebywałeś poza miejscem zamieszkania, wówczas stosowniejsza będzie obrona poprzez wniesienie o przywrócenie terminu. Jeśli chciałbyś, aby Twoja sprawa została przeprowadzona w sposób profesjonalny i chcesz mieć pewność, że złożone w sprawie pisma będą fachowo sporządzone, zachęcamy do kontaktu.