Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, zapewne zwróciłeś uwagę na ostatni zapis- pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach niezaskarżenia nakazu. Zastanawiasz się co to właściwie oznacza? Wielu pozwanych zwraca się do nas właśnie z tym pytaniem, nie wiedząc co w praktyce oznacza ten środek. W tym artykule wyjaśniamy krótko czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty.

 

Sprzeciw od nakładu zapłaty

Sprzeciw jest środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (a więc takim, w którym powód ma roszczenie pieniężne i które zmierza do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego). Szczegółowe zasady wnoszenia sprzeciwu i postępowania zostały uregulowane w art. 502-505 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc).

Osobą uprawnioną do wniesienia sprzeciwu jest pozwany, interwenient uboczny po jego stronie, prokurator, inny organ działający na zasadach takich, jak prokurator, oraz właściwa organizacja pozarządowa.

Pismo te musi zostać wniesione w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty, w przeciwnym razie sprzeciw zostanie odrzucony. Jeżeli w nakazie zapłaty nie zawarto pouczenia o sposobie wniesienia sprzeciwu wówczas termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony bądź zostanie odrzucony wówczas nakaz zapłaty ma skutki wyroku.

Wniesienie sprzeciwu sprawia jednak, że nakaz zapłaty nie uprawomocni się i wyznaczona zostanie rozprawa (wówczas uznaje się, że nakaz zapłaty w ogóle nie został wydany). Sprzeciw od nakazu zapłaty nie przenosi sprawy do sądu wyższego rzędu, a powoduje, że sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez sąd I instancji.

Elementy, które powinny znaleźć się w sprzeciwie (art. 126-128 kpc, art. 503 § 1 kpc):

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników jeżeli tacy zostali powołani
  • oznaczenie rodzaju pisma („sprzeciw od nakazu zapłaty”)
  • sygnatura akt (taka jak w otrzymanym nakazie zapłaty)
  • wskazanie, czy zaskarżamy nakaz w całości czy w części (jeżeli zaskarżymy jego część  wówczas uprawomocni się ta część, której nie zaskarżyliśmy i ma skutki wyroku; należy także precyzyjne określić, w jakiej części zaskarżamy);
  • zarzuty
  • okoliczności faktyczne i dowody
  • własnoręczny podpis
  • wymienienie załączników

Zgodnie z art. 503 kpc sprzeciw adresowany jest do sądu, który wydał nakaz zapłaty (bądź do którego złożony został pozew, jeżeli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy). Sprzeciw musi być wniesiony na urzędowym formularzu, jeśli tylko pozew został wniesiony w takiej formie.

Wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie sądowej.

 

Sprzeciw jest zatem uprawnieniem pozwanego umożliwiającym dodatkową obronę. Jest to środek łatwy w sporządzeniu i warto z niego skorzystać- zyskać można odrzucenie nakazu zapłaty i rozstrzygnięcie sprawy na rozprawie.

Chętnie pomożemy w przygotowaniu profesjonalnego pisma. Zapraszamy do kontaktu.

 

więcej informacji:
http://wsparciedluznika.pl/sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym-krok-po-kroku/