Otrzymałeś pozew z funduszu sekurytyzacyjnego albo nakaz zapłaty? Sprawdź kiedy dokładnie zaciągnąłeś pożyczkę.

Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś zareagował na pismo. Nasi klienci często błędnie w żaden sposób nie odnoszą się do pisma ze względu na to, że nie kojarzą podmiotu, który złożył przeciwko nim pozew.

Fundusz sekurytyzacyjny- czy może dochodzić zapłaty?

 

Fundusze sekurytyzacyjne zajmują się zakupem wierzytelności na podstawie umowy cesji. Nabywca uprawniony jest zarówno do dochodzenia wierzytelności jak i żądania odsetek od należności głównej. Sprawa nie zawsze jednak okazuje się z góry przesądzone. Bardzo często wierzytelności sprzedawane okazują się być długami sprzed wielu lat- co z kolei oznacza, że mogą być już przedawnione.

Termin przedawnienia kredytu bankowego

 

Do ustalenia terminu przedawnienia potrzebny nam będzie Kodeks Cywilny.

Art.  118.  [Terminy przedawnienia]

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Zgodnie z powyższym roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem trzech lat. Znaczenie w tym przypadku ma fakt, że to bank lub inny podmiot udzielający kredytu jest podmiotem profesjonalnym, nieistotne jest czy kredytobiorca był konsumentem czy przedsiębiorcą. Termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Art.  120.  [Początek biegu przedawnienia]

 1.  Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

 2.  Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

 

Przerwanie biegu przedawnienia

 

Warto wspomnieć o wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 12 lutego 2016 roku (sygn. Akt. XIII GC 361/15), który to stwierdził, że:

Za czynność powodującą przerwanie biegu terminu przedawnienia nie można uznać dokonania zbycia wierzytelności przez cedenta na rzecz powoda. Zgodnie bowiem z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

 

Zbycie wierzytelności przed upływem terminu przedawnienia nie powoduje zatem przerwania biegu tego terminu. Zgodnie bowiem z art. 513 § 1 k.c. dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Przepis ten bowiem wyraża ogólną zasadę niepogorszania sytuacji dłużnika przy przelewie wierzytelności, stąd wniosek, że czynności obligacyjne, mające za przedmiot wierzytelność jako prawo majątkowe nie przerywają biegu przedawnienia przelanych wierzytelności.

Zgodnie z powyższym cesja nie powoduje przerwania biegu terminu przedawnienia. Oznacza to, że jeżeli Twoja wierzytelność przedawniła się to w dalszym ciągu przysługuje zarzut przedawnienia względem nowego nabywcy.

Podsumowanie

 

Pamiętaj, żeby nie pozostawać bezczynnym. Sąd nie podniesie za Ciebie z urzędu zarzuty przedawnienia, więc reakcja z Twojej strony jest niezwykle istotna. Warto jednak skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ każda sprawa jest inna. Prawnik pomoże znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie dla Ciebie i znacznie przyspieszy sprawę.