Roszczenia o spłatę zadłużenia zaciągniętego kartą kredytową posiadają swoje odrębne zasady dotyczące biegu terminu przedawnienia. Na przestrzeni ostatnich lat ulegały one zmianom wskutek nowelizacji. W dodatku do wielu roszczeń, które stawały się wymagalne przed wprowadzonymi zmianami, zastosowanie znajdują przepisy przejściowe regulujące w sposób szczególny kwestię ich przedawnienia. W poniższym artykule przedstawiamy uporządkowane zestawienie terminów przedawnienia dla roszczeń dotyczących kart kredytowych w zależności od czasu ich powstania.

 

Podstawa prawna

 

Podstawowym źródłem informacji o biegu terminu przedawnienia dla roszczeń majątkowych jest oczywiście Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 118 tej ustawy termin przedawnienia obecnie wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Jak nietrudno się domyślić, w przypadku roszczeń wynikłych z umów o instrumenty płatnicze, do których należy karta kredytowa, interesować nas będzie 3-letni termin przedawnienia.

Reguła ta odnosi się jednak do roszczeń powstałych po 6 października 2013 roku, co wynika z faktu, że 7 października 2013 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta spowodawała trwającą jeszcze często do dzisiaj niepewność wśród właścicieli kart kredytowych co do długości terminu przedawnienia ich długów. Zmiany w szczególności polegały na uchyleniu obowiązującej od 2002 roku ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, która zakładała 2-letni termin przedawnienia dla tego rodzaju roszczeń.

Przed 7 października 2013 roku Od 7 października 2013 roku
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczne instrumenty płatnicze

2 lata

3 lata

 

Nowelizacja ustawy przyjęta w 2013 roku wprowadziła jednak istotne przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w określonych okolicznościach 2-letni termin przedawnienia nadal może znaleźć zastosowanie.

„Do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

— art. 26 Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw

Dlatego mimo uchylenia ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, art. 6 tej ustawy, który wprowadza 2-letni termin przedawnienia m. in. dla roszczeń z tytułu umów o wydanie karty kredytowej, znajdzie nadal zastosowanie w pewnych sytuacjach. Stanowi on zatem wyjątek od ogólnej zasady o 3-letnim terminie przedawnienia wyrażonej w Kodeksie cywilnym. Z 2-letnim terminem przedawnienia będziemy mieć więc do czynienia przy roszczeniach, które powstały i nie zdążyły się przedawnić do dnia wejścia w życie tej nowelizacji, a więc 7 października 2013 roku. Wszelkie roszczenia wynikające z umów o elektroniczny instrument płatniczy powstałe po tej dacie będą przedawniać się zgodnie z zasadami ogólnymi ustanowionymi w Kodeksie cywilnym, czyli po 3 latach od ich wymagalności.

Data wymagalności roszczenia

Termin przedawnienia

 Przedawnienie następuje po upływie dnia

4 kwietnia 2013 roku

2 lata

4 kwietnia 2015 roku

6 października 2013 roku

2 lata

6 października 2015 roku

7 października 2013 roku

3 lata

7 października 2015 roku

30 czerwca 2016 roku 3 lata

30 czerwca 2019 roku

 

Początek biegu terminu przedawnienia

 

Wiemy już zatem, jakie obowiązują w określonych przypadkach terminy przedawnienia długów z kart kredytowych. Ale skąd wiadomo, kiedy zaczyna się bieg tego terminu? Jak wiadomo, o początku biegu terminu przedawnienia mówimy wtedy, gdy roszczenie staje się wymagalne. Roszczenie o spłatę zadłużenia na karcie kredytowej staje się natomiast wymagalne wraz z upływem dnia wskazanego na wyciągu bankowym jako termin zapłaty kwoty minimalnej. Zostało to potwierdzone stanowiskiem zajętym przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 17 grudnia 2008 roku: „bieg dwuletniego terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę tych kwot rozpoczyna się z upływem dnia wskazanego w wyciągu jako termin zapłaty kwoty minimalnej”.

 

Podsumowanie

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym możemy zatem spotkać się nadal z 2-letnim, jak i 3-letnim terminem przedawnienia dla długów zaciągniętych kartami kredytowymi. Kwestia długości terminu zależy od tego, kiedy stało się wymagalne roszczenie wydawcy karty względem jej właściciela. W związku z tym zastosowanie mogą znaleźć albo przepisy ogólne, albo jeszcze uchylona ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z 2002 roku.