Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym na podstawie pozwu, które wraz z uzyskaniem prawomocności ma skutki wyroku.

Nakaz zapłaty traci moc w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu. Wówczas wyznaczona zostanie rozprawa. W artykule tym skupimy się jednak na utracie ważności prawomocnego nakazu zapłaty w skutek przedawnienia. Sam nakaz nie przedawnia się, a jedynie objęte nim roszczenie.

Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu wynosi 10 lat, nawet jeżeli termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

Jednakże, bieg przedawnienia zostanie przerwany, jeśli w tym czasie została wszczęta egzekucja komornicza, o czym stanowi art. 123 § 1 pkt. 1 kc: bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Przerwanie polega na tym, że po ustaniu przyczyny przerwania (czyli np. po zakończonej, bezskutecznej egzekucji), termin przedawnienia (czyli w tym przypadku 10-letni termin) zaczyna biec od początku, bez uwzględniania wcześniejszego okresu. Ponieważ termin przedawnienia nie upłynął, wierzyciel może ponownie zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W praktyce więc wskazany 10 letni termin może być znacznie przedłużony.

Jeżeli jednak jako dłużnik dojdziesz do wniosku, że nastąpiło przedawnienie, musisz wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne powołując się na ten fakt, bowiem nie jest on uwzględniany z urzędu. Masz wątpliwości, czy nakaz zapłaty utracił już ważność? Skontaktuj się z nami