Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z problemami sporów z funduszami sekurytyzacyjnymi.  Bardzo słusznie, ponieważ pozwów takich nie należy ignorować. Niestety do niedawna pozwani często nie reagowali na pisma ze względu na to, że nie zawierali wcześniej umów z podmiotami wskazanymi w powództwie i w związku z tym uznawali pismo za omyłkę.

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

W pierwszej kolejności krótko wskażemy czym jest fundusz sekurytyzacyjny. Podmiot ten stanowi jeden z rodzajów funduszy inwestycyjnych, zajmujących się zakupem wierzytelności lub praw do świadczeń z określonych wierzytelności na podstawie umowy cesji. W praktyce najczęściej wierzytelnościami takimi są umowy pożyczki, kredytu czy umowy zawarte z operatorem sieci komórkowej.

Cesja

Cesja została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią.

Art.  509.  [Cesja]

 1.  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

 2.  Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Cesjonariusz nabywa uprawnienia do dochodzenia wierzytelności od dłużnika oraz żądania odsetek od należności głównej. W tym miejscu należy podkreślić, że żeby umowa cesji była skuteczna musi ona zostać zawarta prawidłowo. Bardzo często zdarza się, że umowa taka została błędnie sporządzona co otwiera drogę dłużnikowi do zgłaszania zarzutów i wniosków przeciwko powodowi.

Sprawdź czy umowa została podpisana przez uprawnione do tego osoby

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę czy umowa została podpisana przez uprawnione do tego osoby.  W przypadku osób prawnych krąg osób uprawnionych do reprezentacji może być dosyć skomplikowany. W przypadku gdy umowę podpisała osoba nieuprawniona jako pozwany możesz podnieść zarzut braku legitymacji czynnej.

Podsumowanie

 

Zarzut braku czynnej legitymacji jest jedną z metod obrony przed pozwem z funduszu sekurytyzacyjnego. Zachęcamy do skorzystania z usług prawnika, ponieważ jak się okazuje nie zawsze pozew wniesiony przez fundusz sekurytyzacyjny przesądza sprawę.