Otrzymałeś wraz z pozwem nakaz zapłaty? Chciałbyś podjąć skuteczną obronę i zapobiec egzekucji? Przeczytaj ten artykuł, wyjaśniamy w nim w przejrzysty sposób, jaki środek przysługuje Ci przeciwko nakazowi zapłaty i co powinieneś krok po kroku uczynić, by jego wniesienie było skuteczne, a w konsekwencji nakaz zapłaty został uchylony.

 

KROK 1: OTRZYMANIE NAKAZU ZAPŁATY

Otrzymałeś nakaz zapłaty. Zastanawiasz się co robić dalej. Oczywiście możesz podjąć obronę i zaskarżyć otrzymany nakaz. Środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jest sprzeciw.

 

KROK 2: SPORZĄDZENIE SPRZECIWU

Sporządzając sprzeciw od nakazy zapłaty należy w nim zawrzeć poniższe elementy:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane
 2. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników jeżeli zostali powołani
 3. oznaczenie rodzaju pisma (nagłówek: „sprzeciw od nakazu zapłaty”)
 4. sygnatura akt (taka jak w otrzymanym pozwie)
 5. wskazanie, czy zaskarżamy nakaz w całości czy w części
 6. zarzuty wraz z okolicznościami faktycznymi i dowodami (brak określonego katalogu, np. zaspokojenie roszczenia, bezzasadność, przedawnienie, brak zdolności sądowej, nie spełnienie świadczenia wzajemnego, zawarcie umowy)
 7. własnoręczny podpis
 8. wymienienie załączników

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, sprzeciwu należy także wnieść w tej formie (formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

KROK 3: WNIESIENIE SPRZECIWU

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 2 tygodni od doręczenia. Dotrzymanie tego terminu jest warunkiem rozpatrzenia przez sąd. Jeżeli jednak w nakazie zapłaty nie zawarto pouczenia o sposobie lub terminie wniesienia sprzeciwu wówczas termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu.

Pismo należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Wnosząc sprzeciw nie musisz uiszczać żadnej opłaty.

 

KROK 4 SKUTKI WNIESIENIA SPRZECIWU

Złożyłeś sprzeciw od nakazu zapłaty. Co dalej? Jeżeli spełnione zostały wszystkie wymogi formalne i sprzeciw został złożony we właściwy sposób (czyli zgodnie z powyższymi instrukcjami), wówczas uznaje się, że nakaz zapłaty w ogóle nie został wydany. Wyznaczona zostanie rozprawa i sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez sąd I instancji.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony bądź zostanie odrzucony wówczas nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie miał skutki wyroku.

Zatem otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza przegranej. Wystarczy dokonać powyższych czynności zgodnie z instrukcjami krok po kroku, by nakaz zapłaty został uchylony i wyznaczona została rozprawa, na której w rzetelny sposób będziesz mógł przedstawić swe twierdzenia i dowody. Zachęcamy do konsultacji pisma z profesjonalnym prawnikiem, który będzie mógł odpowiednio dopasować sprzeciw do indywidualnych sytuacji.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami za darmo, sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić!

  Jakie argumenty możesz przywołać na poparcie swojego stanowiska w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

  Tak naprawdę wszystkie. Przede wszystkim te określone w ustawie, które sprawiają, że nakaz zapłaty z urzędu utraci moc, na przykład: bezzasadność roszczenia, zależność zaspokojenia roszczenia od spełnienia świadczenia wzajemnego czy brak zdolności sądowej (art 499, art. 5021 kpc). Ale także takie zarzuty jak: nieprawidłowe wskazanie wartości sporu, zawarcie uprzednio umowy o mediację bądź o sąd polubowny czy wykonanie zobowiązania. Brak jest katalogu możliwych zarzutów, możesz przytoczyć wszystkie argumenty, które będą zasadne i które jesteś w stanie podeprzeć dowodem.

  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 503 § 1 kpc, sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że ich uwzględnienie nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Dlatego powinieneś już na tym etapie powołać wszystkie możliwe zarzuty, dzięki czemu unikniesz sankcji za niepowołanie wszystkich twierdzeń i dowodów w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

  Ważne jest abyś wniósł sprzeciw w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Jeżeli złożysz sprzeciw później, zostanie ono odrzucone przez sąd (art. 504 § 1 kpc).

  Pismo należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeżeli nakaz wydał referendarz sądowy- złóż pismo do sądu, do którego uprzednio wniesiony został pozew (czyli do sądu, w którym zatrudniony jest dany referendarz sądowy, Art. 503 kpc- red. Marszałkowska-Krześ 2017, wyd. 18/A. Guzińska).

  Wnosząc sprzeciw nie musisz uiszczać żadnej opłaty.

  Sprzeciw jest więc pismem łatwym, który dobrze napisany i prawidłowo wniesiony, niesie ze sobą wielkie szanse na uchylenie wydanego nakazu zapłaty. Jest bezpłatny i możesz zaskarżyć w nim zarówno część jak i całość, opierając się na swobodnie skonstruowanych zarzutach. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości i chciałbyś uzyskać całkowitą pewność, że Twój sprzeciw nie zostanie odrzucony, zwróć się do nas. Oferujemy profesjonalną poradę prawną i pomoc w sporządzeniu pism procesowych.

   

  Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, zapewne zwróciłeś uwagę na ostatni zapis- pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach niezaskarżenia nakazu. Zastanawiasz się co to właściwie oznacza? Wielu pozwanych zwraca się do nas właśnie z tym pytaniem, nie wiedząc co w praktyce oznacza ten środek. W tym artykule wyjaśniamy krótko czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty.

   

   

  Sprzeciw od nakazu zapłaty

  Sprzeciw jest środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (a więc takim, w którym powód ma roszczenie pieniężne i które zmierza do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego). Szczegółowe zasady wnoszenia sprzeciwu i postępowania zostały uregulowane w art. 502-505 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc).

  Osobą uprawnioną do wniesienia sprzeciwu jest pozwany, interwenient uboczny po jego stronie, prokurator, inny organ działający na zasadach takich, jak prokurator, oraz właściwa organizacja pozarządowa.

  Pismo te musi zostać wniesione w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty, w przeciwnym razie sprzeciw zostanie odrzucony. Jeżeli w nakazie zapłaty nie zawarto pouczenia o sposobie wniesienia sprzeciwu wówczas termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony bądź zostanie odrzucony wówczas nakaz zapłaty ma skutki wyroku.

  Wniesienie sprzeciwu sprawia jednak, że nakaz zapłaty nie uprawomocni się i wyznaczona zostanie rozprawa (wówczas uznaje się, że nakaz zapłaty w ogóle nie został wydany). Sprzeciw od nakazu zapłaty nie przenosi sprawy do sądu wyższego rzędu, a powoduje, że sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez sąd I instancji.

  Elementy, które powinny znaleźć się w sprzeciwie (art. 126-128 kpc, art. 503 § 1 kpc):

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników jeżeli tacy zostali powołani
  • oznaczenie rodzaju pisma („sprzeciw od nakazu zapłaty”)
  • sygnatura akt (taka jak w otrzymanym nakazie zapłaty)
  • wskazanie, czy zaskarżamy nakaz w całości czy w części (jeżeli zaskarżymy jego część  wówczas uprawomocni się ta część, której nie zaskarżyliśmy i ma skutki wyroku; należy także precyzyjne określić, w jakiej części zaskarżamy);
  • zarzuty
  • okoliczności faktyczne i dowody
  • własnoręczny podpis
  • wymienienie załączników

  Zgodnie z art. 503 kpc sprzeciw adresowany jest do sądu, który wydał nakaz zapłaty (bądź do którego złożony został pozew, jeżeli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy). Sprzeciw musi być wniesiony na urzędowym formularzu, jeśli tylko pozew został wniesiony w takiej formie.

  Wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie sądowej.

  Sprzeciw jest zatem uprawnieniem pozwanego umożliwiającym dodatkową obronę. Jest to środek łatwy w sporządzeniu i warto z niego skorzystać- zyskać można odrzucenie nakazu zapłaty i rozstrzygnięcie sprawy na rozprawie.

  Chętnie pomożemy w przygotowaniu profesjonalnego pisma. Zapraszamy do kontaktu.