W artykule tym odpowiemy na pytanie czym jest uznanie długu i jakie są jego skutki. Jeśli jesteś dłużnikiem zachęcamy do zaznajomienia się z tą instytucją, dzięki czemu unikniesz pułapek zastawionych przez wierzyciela.

Uznanie długu jest czynnością prawną- zachowaniem dłużnika wobec wierzyciela, w której wyraża on wiedzę o istnieniu roszczenia. Forma uznania długu jest dowolna, może mieć np. postać pisemnej umowy czy ustnego potwierdzenia. W zależności od formy wyróżnia się dwa rodzaje uznania długu:

1. Uznanie właściwe

Ma miejsce, gdy dłużnik w sposób bezpośredni potwierdza istnienie swojego długu z zamiarem jego zaspokojenia. Jest ono zatem oświadczeniem woli. Najczęściej następuje poprzez zawarcie umowy, ale często także w formie ustnej czy poprzez sms. Jako oświadczenie woli może być rozpatrywane w kategoriach jego ważności, skuteczności czy wad.

2. Uznanie niewłaściwe

Uznanie niewłaściwe jest oświadczeniem wiedzy dłużnika, z którego wynika jego świadomość istnieniu długu, ale już niekoniecznie wola jego zaspokojenia. Takie oświadczenie często przybiera postać spłaty części długu, prośby o rozłożenie na raty czy o jego umorzenie. W ten sposób można zatem uznać dług nawet w sposób nieświadomy. Wierzyciel jednak nie może uzyskać go w sposób podstępny. Uznanie te może nie może zostać cofnięte bądź odwołane.

Obie te formy wywołują ten sam skutek, jakim jest przerwanie biegu przedawnienia (termin przedawnienia zaczyna więc biec od nowa), zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 2 kc. Ponadto, bezskuteczne jest uznanie roszczenia, które już jest przedawnione.

Co więcej, jak stanowi art. 485 §1 pkt 3 kpc, jeżeli wierzyciel uzyskał uznanie długu dłużnika może wszcząć na tej podstawie korzystne dla niego postępowanie nakazowe.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu, uznanie nie musi wskazywać ani podstawy prawnej, ani wysokości uznawanego roszczenia (wyrok z dnia 9 lutego 2017 r. V ACa 374/16). Uznania może dokonać nie tylko dłużnik, ale także jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.

Podsumowanie

Uznanie długu niesie ze sobą wiele zalet dla wierzyciela- przede wszystkim może on dłużej i skuteczniej dochodzić roszczeń, zwłaszcza jeśli uznanie zostało sporządzone na piśmie, co ma szczególną wartość dowodową. Dlatego jako dłużnik warto mieć świadomość znaczenia i konsekwencji swoich działań. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej czynności, zapraszamy do kontaktu.