Bardzo często spotykamy się z sytuacją kiedy po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w imieniu naszych klientów pozew złożony przez fundusz sekurytyzacyjny zostaje przez niego cofnięty. Często wierzytelność dochodzona przez fundusz uległa już przedawnieniu, co wskazuje na to, że najprawdopodobniej sąd oddaliłby powództwo.

Cofnięcie pozwu

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest cofnięcie pozwu. Powód zgodnie z prawem może cofnąć pozew oraz (w zależności od etapu postępowania) może to wymagać również zrzeczenia się roszczenia. W przypadku pozwu wniesionego przez fundusze sekurytyzacyjne najczęściej cofnięcie pozwu ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy.

Przyjrzyjmy się podstawie prawnej – art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 203. § 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

 

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

 

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

 

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Dlaczego zatem cofnięcie pozwu może okazać się problematyczne? Zgodnie z przytoczonym przepisem cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że między innymi nie przerwie to biegu przedawnienia. Należy zauważyć, że umorzenie powództwa i jego oddalenie posiadają różne skutki prawne. Umorzenie pozwala na ponowienie powództwa w przyszłości albo sprzedanie wierzytelności innemu podmiotowi. Pozwala również na prowadzenie dalszych działań windykacyjnych. Oddalenie natomiast oznacza brak możliwości podejmowania wskazanych wcześniej działań.

Jak się bronić?

Przede wszystkim należy przeanalizować sprawę zarówno pod kątem tego czy wierzytelność faktycznie jest przedawniona jak i tego jaki jest jej przewidywany wynik. Ważne jest również zebranie wszystkich innych argumentów, które pozwolą skutecznie zakwestionować dochodzoną pozwem wierzytelność. Ze względu na skutki cofnięcia pozwu przez powoda warto zakwestionować jego skuteczność.

Zwróćmy uwagę na § 4 przytoczonego przepisu kodeksu  postępowania cywilnego. Zgodnie ze wskazaną regulacją cofnięcie pozwu może okazać się niedopuszczalne gdy czynność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub gdy zmierzają do obejścia prawa. Przykładem przesłanki, która mogłaby uczynić cofnięcie pozwu niedopuszczalnym, jest uciążliwość i intensywność działań windykacyjnych funduszu.

Cofnięcie pozwu w takim przypadku umożliwi powodowi kontynuowanie działań bez weryfikacji sądowej faktycznych roszczeń funduszu. Ten stan niepewności usunąć może jedynie wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Zbycie wierzytelności natomiast może w tej sprawie stanowić naruszenie zasad współżycia społecznego lub próbę obejścia prawa.

Podsumowanie

Pozwany w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego powinien zawsze przeanalizować sprawę pod kątem przewidywanego wyniku oraz ewentualnego przedawnienia roszczenia. Należy pamiętać o różnicy pomiędzy umorzeniem postępowania a jego oddaleniem. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który podejdzie do Ciebie w sposób indywidualny i z pewnością znajdzie wyjście z sytuacji.

4.9/5 - (11 votes)