Otrzymałeś nakaz zapłaty w przedawnionej sprawie? W tym artykule opisujemy, dlaczego takie sytuacje mają miejsce i co można zrobić, aby uniknąć zapłacenia kwoty zasądzonej takim nakazem.

Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co jednak rzeczywiście wynika z tej zasady dla ewentualnej sprawy sądowej o zapłatę? W postępowaniu sądowym dłużnik może przed sądem podnieść zarzut przedawnienia. Sąd oddali wówczas powództwo. Jak widać, upływ terminu przedawnienia roszczenia nie uniemożliwia wierzycielowi jego dochodzenia zarówno poprzez wezwanie dłużnika do zapłaty, jak i wniesienie pozwu do sądu.

Co więcej, sąd weźmie przedawnienie pod uwagę tylko na zarzut pozwanego dłużnika. W razie braku wiedzy dłużnika o fakcie przedawnienia lub w przypadku jego bierności w postępowaniu, sąd zasądzi dochodzoną kwotę pieniężną. Zgodnie z kodeksem cywilnym, przedawnione roszczenia nie wygasają, jedynie ich dochodzenie staje się dla wierzyciela trudniejsze. Oznacza to, że takie przedawnione roszczenia nadal mogą być przedmiotem obrotu – wierzyciel może sprzedać przedawnione roszczenie innemu podmiotowi np. takiemu który zajmuje się skupem tego typu praw za obniżoną cenę i następnie stara się ich dochodzić w sądzie.

Dłużnik może więc otrzymać nakaz zapłaty na rzecz podmiotu, z którym nigdy nie zawierał żadnej umowy, ani od którego nie zaciągał pożyczki.

 

Ponadto, przedawnione roszczenie nadal może zostać wpisane do Krajowego Rejestru Długów. Jest więc możliwa sytuacja, gdzie dłużnik wygra sprawę sądową o zapłatę, a jego nazwisko i tak znajdzie się w rejestrze dłużników, do którego mają dostęp potencjalni kredytodawcy.

W przypadku nakazu zapłaty, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia powstaje dopiero po otrzymaniu przez dłużnika tego orzeczenia sądu. Postępowania skutkujące wydaniem nakazu zapłaty, w przeciwieństwie do postępowania zwykłego, toczą się bowiem bez wiedzy pozwanego, aż do momentu doręczenia mu ewentualnego nakazu zapłaty.

Następnie, w terminie 14 dni od doręczenia pozwanemu tego orzeczenia, ma on możliwość kwestionowania roszczenia. Jeśli nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu upominawczym, należy wnieść do sądu sprzeciw, jeśli został wydany w postępowaniu nakazowym – zarzuty do nakazu zapłaty. Jeżeli roszczenie jest przedawnione i zostanie to podniesione w sprzeciwie bądź zarzutach, sąd oddali powództwo.

Na koniec warto dodać, że w lutym 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w kodeksie cywilnym, przewidujący m.in., że sąd będzie brał pod uwagę przedawnienie roszczenia z urzędu. Projekt zakłada też znaczne skrócenie niektórych terminów przedawnienia, w szczególności terminu podstawowego – z obecnych dziesięciu lat do lat sześciu. W przypadku ewentualnego wejścia tych zmian w życie, sąd nie będzie mógł wydać nakazu zapłaty na podstawie przedawnionego roszczenia.

 

Podsumowanie

Pamiętajmy jednak, że w obecnym stanie prawnym, aby uniknąć konieczności zapłacenia kwoty zasądzonej w nakazie zapłaty wydanym w przedawnionej sprawie, trzeba aktywnie działać w postępowaniu sądowym. W przeciwnym razie nakaz zapłaty uprawomocni się. Terminy przedawnienia są różne w zależności od danej sytuacji, dlatego warto zawsze sprawę skonsultować z doświadczonym prawnikiem. Warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach termin przedawnienia wynosi tylko 1 rok czasu.

 

 

4.9/5 - (49 votes)