Otrzymałeś pozew? Powodem jest fundusz sekurytyzacyjny?

Pojawia się mnóstwo pytań – co to właściwie oznacza, jak zareagować, gdzie się udać, w jaki sposób się bronić? Spotykamy się z tymi zapytaniami każdego dnia.

Przede wszystkim nie panikuj. Jako doświadczeni prawnicy, odpowiemy w sposób profesjonalny na wszystkie pytania, rozwiejemy wszelkie wątpliwości i wyjaśnimy w czterech, przejrzystych krokach procedurę postępowania, która nie jest wcale taka straszna.

KROK 1. Nie odkładaj pozwu w kąt

Załóż swoje własne akta i umieść w nich otrzymany pozew tak, aby zawsze wiedzieć, gdzie go szukać i nie narażać się na ryzyko zgubienia dokumentu. Zanotuj także datę otrzymania pisma. Od tego momentu rozpoczną bieg terminy, o których dowiesz się w dalszej części. Bardzo ważne jest, aby dotrzymywać wyznaczonych terminów, ponieważ każde pismo złożone po jego upływie będzie po prostu bezskuteczne. Zalecamy zaznaczenie tej daty w kalendarzu, w widocznym miejscu.

KROK 2. Kiedy sąd odrzuci pozew?

Przygotowując się do odpowiedzi na pozew, należy na wstępie zastanowić się, czy nie zachodzą przesłanki do odrzucenia pozwu, o których stanowi art. 199 § 1 kpc. Mówiąc w sposób uproszczony: odpowiedz sobie na między innymi na takie pytania jak, czy na przykład w tej sprawie prowadzisz bądź prowadziłeś już spór? A może uzgodniłeś z drugą stroną, że wszelkie konflikty rozstrzygać będzie sąd polubowny bądź mediator? Jeśli tak, to w większości wymienionych przypadków jest to ostatnia chwila na złożenie wniosku o odrzucenie pozwu. Warto jest także uwzględnić te zarzuty, przygotowując linię obrony.  

Dodatkowo, jeśli na otrzymanym pozwie podana została wartość przedmiotu sporu, zastanów się czy jej wysokość jest zasadna. Wartość przedmiotu sporu to w sprawach o roszczenia pieniężne – dochodzona przez powoda kwota, a w innych sprawach majątkowych – kwota pieniężna oznaczona przez powoda. Jeżeli uważasz, że podana wartość jest niewłaściwa, powinieneś złożyć zarzut wraz z wnioskiem o zarządzenie przez sąd dochodzenia w celu jego sprawdzenia (art. 25 Kodeksu Postępowania Cywilnego). Zarzut taki może zostać zgłoszony tylko przed wniesieniem odpowiedzi na pozew.

KROK 3. Odpowiedź na pozew- wymagane elementy pisma

Zgodnie z art. 207 § 1 kpc pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

Nie masz obowiązku odpowiadania na pozew, ponieważ obowiązuje w tej kwestii zasada fakultatywności; wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której przewodniczący zarządzi złożenie odpowiedzi w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni (art. 207 kpc). Bardzo często termin ten jednak zostanie wydłużony, na przykład ze względu na zawiłość sprawy, obszerności roszczeń złożoności stanu faktycznego. Zawsze pamiętaj o dotrzymaniu terminu, w przeciwnym razie odpowiedź zostanie zwrócona (art. 207 § 1 i 7 kpc).

Jeśli zdecydowałeś się odpowiedzieć na pozew (bądź zostałeś do tego zobligowany), oto co powinieneś wiedzieć.

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, a zatem powinna spełniać jego wymogi określone w art. 126 i następnych kpc. Elementy, które należy zawrzeć to:

  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pismo
  • podanie stron- imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (jeśli strony reprezentuje pełnomocnik, należy to także uwzględnić)
  • rodzaj pisma- nagłówek: „Odpowiedź na pozew”
  • odnowa wniosku lub oświadczenia wraz z dowodami na poparcie przytoczonych okoliczności
  • wymienienie załączników
  • własnoręczny podpis

W postępowaniu uproszczonym odpowiedź na pozew  powinna być sporządzona na urzędowym formularzu, o czym stanowi art. 5051 kpc

Odpowiedź na pozew jest zatem pisemną wypowiedzią co do twierdzeń i przytoczonych przez powoda dowodów oraz wskazaniem faktów, na które naszym zdaniem powinien zwrócić uwagę sąd.

Często zawiera ona wniosek o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu bądź wniosek alternatywny o odrzucenie pozwu.

Odpowiedź na pozew jest o tyle istotna, że w sytuacji, gdy pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie lub gdy ta odpowiedź nie dotarła do sądu, sąd może wydać wyrok zaoczny, w którym uwzględni wszystkie żądania pozwu.

Od odpowiedzi na pozew nie uiszcza się żadnych opłat, za wyjątkiem wniesienia w niej powództwa wzajemnego.

KROK 4. Sposób obrony

Składając odpowiedź na pozew pozwany korzysta z przysługujących mu środków obrony, w szczególności może zaprzeczyć podnoszonym przez powoda twierdzeniom o okolicznościach faktycznych, podnieść własne twierdzenia i zgłosić wnioski dowodowe, a także wytoczyć powództwo wzajemne (art. 204 kpc), jak również może złożyć oświadczenie w przedmiocie uznania powództwa.

Pamiętaj, że kpc nakłada na strony i uczestników postępowania obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, przedstawiania dowodów oraz dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą bez zatajania żadnych okoliczności.

Co istotne, jeśli nie wypowiesz się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd może fakty te uznać za przyznane (art. 230 Kodeksu Postępowania Cywilnego). Jeżeli jednak zaprzeczysz przedstawionym okolicznościom, wówczas nie będą one mogły zostać uznane za przyznane, a powód będzie musiał udowodnić ich prawdziwość.

Zarzuty dzielą się na formalne (por. krok 2) oraz materialne. Zarzutami materialnymi są na przykład: zarzut potrącenia wzajemnych należności, zarzut zwolnienia z długów bądź zarzut spełnienia świadczenia przez pozwanego.

Pozwany może również zarzucić i zakwestionować stan faktyczny podany w pozwie oraz dążyć do zbadania wysokości dochodzonych roszczeń. Możesz zaprzeczyć, a więc twierdzić o nieprawdziwości wszystkich lub tylko niektórych okoliczności. Dopuszczalne jest także zaprzeczenie podstawy prawnej powództwa, które polega na tym, że pozwany przeczy, aby wskazane przez powoda przepisy miały w danym wypadku zastosowanie. Pamiętaj, że wszystkie zarzuty muszą być podparte dowodami.

Przytaczając dowody, pamiętaj, że uwzględnione zostaną tylko te mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 kpc). Aż do zamknięcia rozprawy możesz przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, jednakże Sąd pominie twierdzenia i dowody,

jeżeli są powoływane jedynie dla zwłoki, zostały już dostatecznie wyjaśnione bądź są po prostu spóźnione (chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności, art. 207 § 6 , art. 217 kpc).

Podsumowanie

Podsumowując, jeżeli otrzymałeś pozew należy przede wszystkim zastanowić się nad zasadnością twierdzeń powoda i przygotować odpowiednie własne dowody, które by im przeczyły. Taką polemikę ze stroną przeciwną należy podjąć w ściśle określonym terminie w odpowiedzi na pozew. Procedura ta nie jest skomplikowana i możesz podjąć ją samodzielnie. Jeżeli masz wątpliwości, co do formalnej zasadności wniesionego pozwu bądź zastanawiasz się jakie zarzuty powinieneś podnieść i chcesz zapewnić sobie profesjonalne przeprowadzenie Twojej sprawy, skontaktuj się z prawnikiem.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu. Służymy fachową pomocą prawną. Z przyjemnością doradzimy Ci jak sporządzić odpowiednie pismo procesowe oraz zapewnimy profesjonalną reprezentację przed sądem.

 

 

4.8/5 - (12 votes)