Ostatnio opublikowanymi decyzjami, Prezes UOKiK nałożył na spółki Getback oraz Vex wysokie kary finansowe za niezgodne z prawem konsumenckim działania windykacyjne. Podmioty te zajmują się egzekwowaniem długów, jednak co wykazało postępowanie prowadzone przez UOKiK – nie zawsze odbywa się to zgodnie z prawem. Decyzje te mogą mieć o tyle istotne znaczenie, że podobne praktyki np. stosowanie presji czy nacisku względem konsumentów są niestety stosowane przez większość tego typu podmiotów, o czym często informują nas nasi klienci zwracając się do nas w tego typu sytuacjach z prośbą o pomoc. Często konsumenci nie są informowani przez firmy windykacyjne o niezbędnych do identyfikacji zobowiązania danych jak: wierzyciel, tytuł dochodzonych kosztów czy wysokość odsetek. Do takich braków informacyjnych dochodzą także zazwyczaj próby wywierania presji i nacisku nie tylko na samego dłużnika, ale także na rodzinę czy osoby trzecie. W dzisiejszym artykule omówimy wspomniane wyżej decyzje, skupiając się na popełnionych przez te firmy naruszeniach.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem na stronie UOKiK w tej sprawie oraz decyzjami zamieszczonymi pod linkiem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14986.

Postępowanie prowadzone przez UOKiK zakończyło się nałożeniem kar finansowych oraz nakazaniem zaprzestania stosowania niezgodnych z prawem działań windykacyjnych

Omawiane decyzje zostały wydane w wyniku postępowania prowadzonego przeciwko praktykom windykacyjnym spółki Getback oraz Vex. Postępowania przeciwko tym dwóm wrocławskim firmom windykacyjnym zostały wszczęte pod koniec 2016 roku. Jeżeli chodzi o Getback, wątpliwości Urzędu wzbudziło 10 konkretnych praktyk stosowanych w trakcie egzekwowania przez tę firmę należności. Z kolei, w przypadku spółki Vex – do Urzędu wpłynęło jeszcze przed wszczęciem postępowania wiele skarg na działania tego podmiotu od osób, które w różnym stopniu czuły się zastraszone stosowanym przez Vex praktykami.

Przeprowadzone postępowanie przyniosło w stosunku do tych 2 podmiotów jasny wynik – spółki te w toku prowadzonych windykacji naruszyły prawa konsumentów i w związku z tym Prezes UOKiK nałożył na spółkę Getback karę w wysokości ponad 5 milionów ( 5 059 045 zł) oraz na spółkę Vex karę w wysokości ponad 20 tys. zł (20 122 zł ). Prezes UOKiK nakazał spółkom zaprzestania stosowania niezgodnych z prawem działań windykacyjnych. Decyzje nie są prawomocne.

 

Getback S.A – stosowanie przymusu i presji, brak niezbędnych informacji do identyfikacji zobowiązania

 

Postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prowadzone przez UOKiK wykazało w przypadku GetBack następujące nieprawidłowości:

 • Nieprzekazywanie konsumentom kierowanej do nich korespondencji, pełnych informacji niezbędnych do identyfikacji zobowiązania pieniężnego ( w tym brak informacji o cesji wierzytelności, okresie naliczania odsetek, sposobu naliczania odsetek, tytule należności ubocznych, okresie za jaki wystawiona została faktura, terminie spłaty, dacie wymagalności, informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, tytule dochodzonych kosztów ),
 • Doliczanie do dochodzonej kwoty zadłużenia kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku braku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub naliczenie tego typu kosztów w przypadku uchylenia przez Sąd nakazu zapłat.
 • Nieinformowanie konsumentów o możliwości wniesienia reklamacji i warunkach jej rozpatrzenia,
 • Prowadzenie czynności windykacyjnych poprzez zlecenie komornikowi sądowemu przesyłania wezwań do zapłaty mimo braku wszczęcia postępowania sądowego i braku tytułu wykonawczego.
 • Wielokrotne kierowanie pozwów przez Getback przeciwko tej samej osobie, w następstwie doprowadzenia przez Getback do umorzenia postępowania sądowego, przy jednoczesnym prowadzeniu czynności windykacyjnych wobec tej osoby,
 • Posługiwanie się w komunikacji z konsumentami nazwą „Biuro Rzecznika Praw Dłużnika” lub „Rzecznik Praw Dłużnika” na oznaczenie własnej jednostki organizacyjnej, a także sugerowanie, że jest to podmiot niezależny od GetBack.
 • Stosowanie niedozwolonego nacisku wobec konsumentów, którego celem było przymuszenie do zapłaty długu, wielokrotne połączenia telefoniczne, wysyłanie wielu wiadomości SMS jednego dnia.
 • Wykonywanie czynności windykacyjnych wobec osób niebędących dłużnikami tj. sąsiadów, członków rodziny dłużnika, w tym wykonywanie połączeń telefonicznych i wizyt windykatorów terenowych.

 

Vex Sp. zo.o. – stosowanie nacisku, kontaktowanie się bez zgody konsumenta z osobami trzecimi

 

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wykazano następujące nieprawidłowości w zakresie działań spółki Vex:

 • Stosowanie wobec konsumentów niedopuszczalnego nacisku celem ich przymuszenia do zapłaty długu poprzez wykorzystywanie w kontaktach z konsumentami w toku czynności haseł i komunikatów, których mogły skutkować zastraszeniem i lękiem oraz służyć wywieraniu presji psychicznej.
 • Kontaktowanie się z osobami trzecimi bez uprzedniej zgody konsumenta, w celu przekazania dłużnikowi przez te osoby trzecie danych kontaktowych do spółki.
 • Niepodawanie konsumentom pełnych danych dotyczących wierzyciela, wierzytelności i innych danych pozwalających na identyfikację długu i ustalenie zasadności.

 

Nie daj się zastraszyć – odzyskiwanie długów nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem

 

Z naszego doświadczenia wynika, że wskazane wyżej naruszenia i nieprawidłowości, niestety występującą stosunkowo często, co sygnalizują nasi klienci. Jeżeli jesteś osobą, wobec której takie praktyki przez firmy windykacyjne są stosowane – nie daj się zastraszyć, należy mieć świadomość, że także tego typu podmioty muszą przestrzegać obowiązujących przepisów. Jak wynika z wyżej omówionych decyzji UOKiK, podmioty te nie są bezkarne. W przypadku wykazania naruszeń, Prezes UOKiK ma uprawnienia w przedmiocie nakazania zaprzestania stosowania praktyk niezgodnych z prawem konsumenckim oraz nałożenia wysokich kar finansowych. Przypomnijmy, że w przypadku GetBack nałożona kara wyniosła ponad 5 mln złotych. W przypadku wątpliwości lub pytań – zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

 

5/5 - (1 vote)