Windykator to nie Komornik i w świetle prawa nie ma on żadnych uprawnień.

W opinii publicznej osoba windykatora jest bardzo często utożsamiana z osobą komornika. Nic bardziej mylnego, gdyż różnice są ogromne.

W pierwszej kolejności warto wskazać kim jest Komornik Sądowy i jakie są jakie prawa i obowiązki. Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Komornik jest organem, który działa na mocy ustawy i ma obowiązek przestrzegać wskazanych w niej standardów pracy.

Tylko Komornik upoważniony jest do prowadzenia przymusowej windykacji niespłaconych należności, a zatem tym samym do dokonywania zajęć czy kierowania wezwania do wyjaśnień itp.

Czy Komornik Sądowy może działać w każdej sprawie, gdzie doszło do niespłacenia zadłużenia?

 

Nie. Komornik Sądowy może działać tylko i wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego i na wniosek wierzyciela. Oznacza to zatem, że działanie Komornika Sądowego jest krokiem ostatecznym i końcowym. Aby Komornik Sądowy mógł zacząć działać i odzyskiwać należności koniecznym jest wcześniejsze złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego. Obowiązkowym elementem wniosku egzekucyjnego jest z kolei tytuł wykonawczy.

 

Czym jest tytuł wykonawczy, który musi mieć Komornik, aby rozpocząć działania windykacyjne i jak go uzyskać?

 

Tytuł wykonawczy to najczęściej wyrok sądu lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Oznacza to zatem, że aby Komornik Sądowy mógł w ogóle rozpocząć ściąganie należności koniecznym jest wcześniejsze przeprowadzenie postępowania sądowego.

Dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego oraz po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego, może on złożyć do Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ze wskazaniem, jakie czynności ma podjąć Komornik celem odzyskania należności.

Komornik Sądowy jest związany wnioskiem egzekucyjnym i nie może sam decydować o podejmowanych czynnościach.

Oznacza to zatem, że Komornik Sądowy, w granicach prawa, może podejmować jedynie te czynności, które zostały wskazane we wniosku egzekucyjnym. Przykładowo: jeśli wierzyciel wnosił jedynie o zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz o zajęcie rachunków bankowych dłużnika, Komornik nie może samodzielnie podjąć decyzji np. o dokonaniu zajęcia samochodu dłużnika. Co do zasady jednak wierzyciel kieruje swoje wniosku jak najszerzej, aby jak najszybciej odzyskać należności. Do najważniejszych uprawnień Komornika Sądowego należą między innymi:

  • dokonywanie zajęć wynagrodzeń za pracę, zajęć rachunków bankowych, rent, emerytur, wierzytelności;
  • dokonywanie zajęć ruchomości oraz nieruchomości;
  • doprowadzenie do przymusowego otwarcia mieszkania lub przedsiębiorstwa;
  • zasięganie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji np. od organów administracji publicznej.

Powyżej wskazane czynności, które ma prawo podejmować komornik nie przysługują windykatorowi. Co zatem może windykator? Tak naprawdę to niewiele, a przymusowo właściwie nic.

Windykator nie jest żadnym organem państwowym. Żadna ustawa nie wspomina w ogóle o windykatorze. Windykator  to nikt inny jak osoba wynajęta przez wierzyciela, nie posiadająca żadnych specjalnych uprawnień, której celem jest odzyskanie należności. Windykator może jednak działać jedynie w granicach prawa, a że to na niewiele mu pozwala to nie może on nic poza polubownym porozumieniem się z dłużnikiem. Jedynym przymusowym sposobem, jaki może zastosować w celu odzyskania należności, jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Tutaj jednak jego rola już się kończy. Jeśli sprawa zakończy się prawomocnie, i tak zostanie następnie przejęta przez Komornika. Uzyskanie tytułu wykonawczego nie uprawni windykatora do żadnych dalszych działań, gdyż te są zastrzeżone wyłącznie dla Komornika Sądowego.

To, że windykator nie posiada żadnych większych uprawnień nie oznacza jednak, że można zupełnie nie przejmować się jego działaniem. Jest ono bowiem często bardzo uciążliwe. Zadaniem windykatora jest nic innego jak zmobilizowanie dłużnika do spłaty zadłużenia, bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Dłużnicy najczęściej są bombardowani telefonami, sms-ami, korespondencją mailową, pocztową, a nawet nachodzeni w domu.

 

Czy dłużnik ma obowiązek wpuszczenia windykatora do domu i oddania mu wartościowych przedmiotów?

 

Absolutnie nie. Windykator nie ma uprawnienia do przymusowego wejścia do mieszkania, ani też do przymusowego zajęcia jakiegokolwiek mienia. Zabranie czegokolwiek przez windykatora, bez zgody dłużnika będzie kradzieżą, którą możemy zgłosić na policję Inaczej jednak będzie jeśli dłużnik sam odda wartościowe przedmioty windykatorowi.

Podsumowanie

 

Jak zatem widzimy Komornikowi przysługują znacznie szersze uprawnienia jak windykatorowi. Zdarza się jednak, że zarówno Komornik Sądowy, jak i windykator przekraczają swoje kompetencje. W takiej sytuacji nie warto na to pozwalać. W przypadku Komornika Sądowego warto złożyć skargę na jego działanie do sądu, w okręgu, którego działa dany Komornik Sądowy.

Z kolei w przypadku przekroczenia uprawnień przez windykatora  sprawę można skierować na policję bądź prokuraturę. W takiej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże przygotować odpowiednie pismo, zwłaszcza jeśli chodzi o skargę na czynności Komornika Sądowego.

Takie pismo musi w sobie zawierać wszelkie elementy pisma procesowego, a nadto musi być złożenie, w przewidzianym przez ustawę terminie.

 

 

4.6/5 - (24 votes)