Otrzymałeś pozew od Funduszu Sekurytyzacyjnego, choć nigdy nie zawierałeś żadnej umowy z tym podmiotem ? Nie ignoruj go. Najprawdopodobniej to nie pomyłka a zbagatelizowanie pozwu może narazić Cię narazić na poważne konsekwencje.

Na rynku polskim działa coraz więcej firm, które w swej nazwie zawierają określenia Fundusz Sekurytyzacyjny. Są to podmioty, które zajmują się skupem istniejących wierzytelności. Przykładowo, Fundusze skupują wierzytelności powstałe wskutek umów na takie produkty jak: karta kredytowa, prowadzenie rachunków bankowych, usługi telefonii komórkowej.

Dlatego też, choć nigdy nie zawieraliśmy umowy z Funduszem Sekurytyzacyjnym możemy zostać przez Fundusz pozwani.

Jeżeli otrzymamy taki pozew lub nakaz zapłaty powinniśmy w terminie wskazanym przez Sąd (najczęściej 14 dniowym od dnia odbioru zawiadomienia z Sądu) odpowiedzieć na pozew lub złożyć sprzeciw. W treści odpowiedzi lub sprzeciwu powinniśmy podnieść wszystkie zarzuty oraz złożyć wszelkie dowody, które pozwolą nam na uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa.

Co ważne, w stosunku do Funduszu, przysługują nam wszelkie zarzuty, które przysługują nam również w stosunku do wierzyciela pierwotnego (czyli np. Banku lub innego usługodawcy np. telefonii komórkowej).

Przykładowo możemy podnieść zarzuty przedawnienia roszczenia objętego pozwem, czy też dokonania spłaty świadczenia na rzecz pierwotnego wierzyciela. Ponadto, możliwe jest zakwestionowanie samej umowy cesji wierzytelności, która daje Funduszowi podstawę do wystąpienia z powództwem.

Nadto, możemy podnosić, iż powód w sposób nienależyty udowodnił swoje roszczenie. Powyższe to tylko najczęściej spotykane przykłady możliwości obrony przed tego typu sprawami. Dlatego należy pamiętać, iż każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, tak by możliwie jak najpełniej bronić słusznych interesów pozwanego.

Doświadczenie naszej kancelarii pokazuje, iż tego typu pozwy tworzone są często w sposób bardzo ogólny i szablonowy, co pozwala na odnalezienie braków pozwu a tym samym wygranie sprawy na etapie sądowym. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż bez uzyskania wyroku sądowego niemożliwe jest wszczęcie egzekucji komorniczej.

 

 

4.9/5 - (12 votes)