Otrzymałeś nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym? Pamiętaj, aby złożyć w terminie sprzeciw.

 

Pozew o zapłatę skierowany na drogę postępowania elektronicznego to ostatnio bardzo popularna forma odzyskiwania należności. Jest on znacznie mniej sformalizowany, jak złożenie pozwu do zwykłego sądu stacjonarnego, a co więcej nie ma konieczności dołączania wszelkich dokumentów, gdyż wystarczy jedynie ich wskazanie z krótkim opisem czym są i co regulują. Jako, że sam pozew nie jest zbytnio sformalizowany, także sprzeciw od nakazu zapłaty nie musi spełniać bardzo restrykcyjnych wymagań. Tak naprawdę, wystarczy, że pozwany napisze, że składa sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty i już to spowoduje przekazanie sprawy na drogę postępowania upominawczego prowadzonego w sądzie stacjonarnym.

O czym trzeba pamiętać wnosząc sprzeciw?

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że w polskim postępowaniu cywilnym istnieje obowiązek powoływania wszelkich dowodów i wskazywania wszelkich wniosków już na etapie pierwszego pisma, pod rygorem utraty możliwości ich późniejszego przywołania. Tym samym zatem, pomimo tego, że wystarczy, aby sprzeciw był bardzo krótki i lakoniczny, warto sporządzić go w sposób profesjonalny, najlepiej przy pomocy wykwalifikowanego prawnika. Może się bowiem okazać, że, jeśli nie wskażemy w treści sprzeciwu istotnych okoliczności, sąd później nie weźmie ich już pod uwagę.

Zarówno w postępowaniu przed sądem stacjonarnym, jak i w postępowaniu przed sądem elektronicznym termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Termin ten jest bardzo istotny i jego uchybienie poprzez złożenie sprzeciwu po terminie spowoduje odrzucenie sprzeciwu, co z kolei doprowadzi do uprawomocnienia się wydanego nakazu zapłaty, a w dalszej konsekwencji do nadania klauzuli wykonalności i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

Warto jednak wspomnieć, że jeżeli pozwany uchybił terminowi na wniesienie sprzeciw, bez swojej winy (np. w okresie, w którym mógł wnieść sprzeciw, uległ poważnemu wypadkowi, który uniemożliwił jego złożenie), ma on prawo w terminie tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi, na złożenie do sądu wniosku o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu. Bardzo istotnym jest to, że wraz z takim wnioskiem koniecznym jest jednoczesne złożenie sprzeciwu.

Złożenie sprzeciwu od wydanego w postępowaniu elektronicznym nakazu zapłaty może nastąpić w dwojaki sposób:

1. Poprzez tradycyjne wysłane pisma listem poleconym do sądu, który wydał nakaz zapłaty wraz z odpisem dla strony przeciwnej;

 

2. Poprzez dołączenie do sprawy prowadzonej w formie elektronicznej i złożenie sprzeciwu również w formie elektronicznej. Aby możliwym było złożenie sprzeciwu w formie elektronicznej koniecznym jest zalogowanie się do e-sądu, wybranie opcji “Dołącz do sprawy”, a następnie wybranie sposobu dołączenia do sprawy. W dalszym kroku system poprosi o wpisanie kodu dostępu, który znajduje się na doręczonym nakazie zapłaty. Po wpisaniu kodu dostępu należy wybrać opcję “wnoszę o ustanowienie komunikacji elektronicznej”.

Na koniec należy zatwierdzić wszystkie poprzednie kroki poprzez kliknięcie pola “Dołącz do sprawy”. Po dołączeniu do danej sprawy możliwe jest złożenie sprzeciwu w formie elektronicznej. Aby to uczynić należy postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie komunikatami. Samo podpisanie sprzeciwu również następuje w drodze elektronicznej, poprzez wybranie podpisu oraz odpowiedniego certyfikatu. Do złożenia podpisu w formie elektronicznej koniecznym jest posiadanie najnowszej wersji oprogramowania JAVA

 

Sprzeciw złożony prawidłowo i co dalej?

 

W przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu tj. wniesienia sprzeciwu do właściwego sądu (sądu, który wydał nakaz zapłaty) oraz w wyznaczonym, ustawowym terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty, nakaz taki traci swoją moc, zaś sąd elektroniczny przekazuje sprawę na drogę postępowania w sądzie stacjonarnym, według właściwości ogólnej. Jak zatem widać wniesienie sprzeciw od wydanego w postępowaniu elektronicznym nakazu zapłaty nie kończy postępowania, a jedynie sprawia, że będzie ono dalej prowadzone w formie tradycyjnej, przed sądem właściwości ogólnej tj. sądem miejsca zamieszkania pozwanego.

Po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, sąd ten prawdopodobnie wezwie powoda do złożenia odpowiedzi na sprzeciw oraz wyznaczy rozprawę. o której powiadomi strony.

 

Podsumowanie

 

Jak zatem widać złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie jest skomplikowane. Wystarczy jedynie pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • wybranie formy wniesienia sprzeciwu i złożenie sprzeciwu w wybranej formie;
  • wniesienie sprzeciwu w ustawowym terminie;
  • przedstawienie w treści sprzeciwu wszelkich swoich twierdzeń, dowodów i wniosków na poparcie swoich racji.

Następnie pozostaje już jedynie czekać na wyznaczenie terminu rozprawy oraz wydanie wyroku w sprawie.

 

 

4.6/5 - (11 votes)